CompaSS Youth – Orange County

Sứ mạng của nhóm thanh thiếu niên là tạo cơ hội cho mọi người không phân biệt tuổi tác và chủng tộc để cùng nhau tạo dựng cộng đồng học hỏi và thăng tiến tâm linh, khai mở tâm hồn và tâm lượng, đưa tới sự an bình khắp nơi khắp chốn.
Nhóm chúng em đã quyết định mỗi tháng làm một việc thiện như giúp đỡ người vô gia cư hoặc trồng cây hay giúp các bác cao niên tinh thần phấn chấn.

The Youth Team’s mission is to provide a gateway for people regardless of age and ethnicity to come togeher as a community and discover or deepen our spirituality, enlighten our minds and hearts, and to eventually reach world peace.
The team has declared to perform one act of kindness per month; whether it be helping the homeless, planting trees, or uplifting the hearts of senior citizens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *